Ontwerpbestemmingsplan Broekstraat 58 te Mierlo

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Geldrop-Mierlo

Geplaatst op Lokaalnieuwsmierlo.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Mierlo
  2. Ontwerpbestemmingsplan Broekstraat 58 te Mierlo

bestemmingsplan Broekstraat Mierlo Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Mierlo

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Broekstraat 58, Mierlo’ met ingang van 22 december 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt. Het bestemmingsplan ziet op het herontwikkelen van een voormalig agrarisch bedrijf naar wonen. In het plangebied komen 3 nieuwe bouwvolumes waarvan er twee als vrijstaande of als twee-onder-één-kapwoning uitgevoerd mogen worden en één alleen als vrijstaande woning. Daarnaast wordt de voormalige agrarische bedrijfswoning herbouwd als woning. U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.1771.BPBGBroekstraat58-ON01. Tevens kunt u de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan tijdens openingstijden inzien in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Beeldkwaliteitsplan Ten behoeve van de ontwikkelingen die op basis van dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt is een beeldkwaliteitsplan opgesteld (inrichtingsplan). Deze bevat regels voor o.a. de materialisering en detaillering van de nieuwe woningen. Het beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en is in te zien op voornoemde website met hetzelfde identificatienummer en is in te zien in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop, als bijlage bij het bestemmingsplan. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder In de nieuw te bouwen woningen binnen het plangebied wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden. Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo zijn daarom voornemens om op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden wegverkeerslawaai vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Broekstraat 58, Mierlo‘. Geen milieueffectrapportage Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo oordelen op grond van de vormvrije m.e.r.-beoordeling, die onderdeel uitmaakt van de toelichting van het bestemmingsplan ‘Broekstraat 58, Mierlo’, dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. Daarom hebben burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo besloten om geen milieueffectrapportage op te stellen. Zienswijzen Tijdens bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen kenbaar maken op dit ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan (Inrichtingsplan) alsmede het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en het besluit om geen milieueffectrapportage op te stellen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop of elektronisch via de website van de gemeente, zie www.geldrop-mierlo.nl/bezwaar-maken. Wilt u mondeling een zienswijze kenbaar maken? Dan dient u binnen de bovengenoemde termijn een afspraak te maken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Unknown

 Lokaalnieuwsmierlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsmierlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mierlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.